Polish Foundation for Enterprise Development and Education

Edukacja, Przedsiębiorczość, Młodzież

O fundacji

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

 1. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
 3. działalność oświatową, naukowo – techniczną, naukową, szkoleniową, doradczą, kulturalną;
 4. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych;
 5. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 6. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji porządkowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
 11. aktywizację zawodową bezrobotnych, wyrównanie szans na rynku pracy, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w kraju;
 12. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczna i sport;
 13. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu;
 14. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
 15. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 16. ochronę i promocję zdrowia;
 17. promocję i organizację wolontariatu;
 18. działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa;
 19. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 20. wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 21. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;
 22. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji © 2013 Frontier Theme